Liigu edasi põhisisu juurde

Kasutustingimused 

PALUN LUGEGE NEED KASUTUSTINGIMUSED ENNE SELLE VEEBILEHE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI 

Sissejuhatus 

See veebileht www.ocuwellness.ee („veebileht“ või „teenus“) on Santeni omand ja seda haldab Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.ee („Santen“), et pakkuda meie veebilehe külastajatele („teie“, „teid“ või „kasutajad“) üldist teavet kuivade silmade sündroomi, käsimüügis olevate kuivade silmade raviks mõeldud ravimite, tingimuste (nagu on määratletud allolevas peatükis) kohta ning muud teavet, mis on kehtivate õigusaktide ja määruste kohaselt vajalikud. 

Need selle veebilehe kasutustingimused („tingimused“) ja Santeni veebileht haldavad selle veebilehe kasutamist. Kui avate selle veebilehe või kasutate seda muul moel, nõustute, et olete lugenud ja mõistnud, et sellel veebilehel kehtivad need allolevad tingimused, ja kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana. 

Santen jätab endale õiguse muuta neid tingimusi mis tahes ajal ilma sellest ette teatamata. Taolised muudatused jõustuvad kohe pärast nende veebilehel postitamist. Teie jätkuvat veebilehe kasutamist pärast muudatuste rakendamist loetakse lõplikuks nõusolekuks muudetud tingimustega. 

Litsents ja kasutusala 

See veebileht, samuti selle väljanägemine ja mulje ning kogu selle sisu, sh tekst, pildid, graafikud, videofailid jms on kaitstud autoriõigusega, kaubamärgi ja muude kehtivate õigusaktide ning rahvusvaheliste lepingutega üle kogu maailma. See sisu kuulub ja on litsentsitud Santenile. Kõik õigused kaitstud. 

See veebileht ei sisalda midagi, mida võiks tõlgendada litsentsi või muude õiguste andmisena mis tahes Santeni või kolmanda osapoole patendi, kaubamärgi, autoriõiguse või muu intellektuaalomandi alusel. Santen võib lõpetada, muuta või piirata teie veebilehe kasutamist mis tahes põhjusel sellest ette teatamata. 

Selle veebilehe sisu ei või kopeerida, laadida alla, muuta, levitada, muuta ligipääsetavaks kolmandatele osapooltele muudel kui isiklikel, mittekaubanduslikel eesmärkidel ilma Santeni sõnaselge eelneva nõusolekuta. 

Kui pole kirjeldatud teisiti, on kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid kaitstud kaubamärgiseadusega. Sellel veebilehel kujutatud Santeni tootenimed, logod, disainid, loosungid ja tootekujundus on registreeritud kaubamärgid, teenuse kaubamärgid, kaubanimed või -disainid ning need on kehtivate seadustega kaitstud. Seetõttu on mis tahes tegevus, mis läheb nende õigustega vastuollu, rangelt keelatud. 

Muud sellel veebilehel olevad ettevõtte-, toote- ja teenusenimed võivad olla kolmandate osapoolte kaubamärgid või teenuse kaubamärgid. 

Lahtiühtlus ja vastutuse piiramine 

SEE VEEBILEHT JA SELLEL OLEV TEAVE AVALDATAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL, ILMA MIS TAHES GARANTIITA – EI SÕNASELGE EGA KAUDSENA. ME EI TAGA, ET SELLEL VEEBILEHEL OLEV TEAVE ON AJAKOHANE, TÄPNE VÕI TÄIELIK JA TE EI PEAKS TUGINEMA SELLELE MIS TAHES OTSUSE LANGETAMISEL VÕI TEGUVIISI KORRAL. SIINKOHAL ÜTLEME LAHTI MIS TAHES VASTUTUSEST SELLES OSAS, ET SELLEL VEEBILEHEL OLEV TEAVE EI SISALDA TÕRKEID VÕI ET SELLEL VEEBILEHEL POLE VIIRUSEID, USSVIIRUSEID, TROOJA HOBUSEID VÕI MUID KOODE, MIS VÕIVAD VARA NAKATADA VÕI HÄVITADA. 

Santen teeb mõistlikke jõupingutusi, et hoida selle veebilehe sisu täpse, tervikliku ja ajakohasena, kuid ei võta sõnaselgelt mingit vastutust selle eest ega väida, et see on täpne, terviklik või ajakohane. Lisaks jätab Santen endale õiguse kohandada, katkestada või lõpetada selle veebilehe käitamine ilma eelneva etteteatamiseta ja Santen ei vastuta mis tahes sellest tulenevade kahjustuste või kahjude eest. 

Te vastutate ise mis tahes teabe kontrollimise eest enne, kui sellele tuginete. Selle veebilehe ja sellel veebilehel oleva sisu kasutamine on teie ainuvastutusel. Teie enda kohustus on rakendada meetmeid, millega väldite arvutiviirustest, ussviirustest jms tingitud kahjustusi, ja Santen ei vastuta mis tahes kahjustuste eest, mida taolised hävitavad tooted on tekitanud. 

Santen ei vastuta mis tahes kahjustuste eest, mis on tingitud sellel veebilehel oleva teabe või selle veebilehe kasutamisest. 

Meditsiinilise või erialase teenuse nõuande lahtiütlus 

Sellel veebilehel olev teave on mõeldud üldsusele ja on seotud ainult käsimüügiravimitega, mitte ainult retseptiravimitega. Selle veebilehe sisu eesmärk on anda üldist teavet kuivade silmade sündroomi, selle põhjuste ja käsimüügiravimite valiku kohta ning sellele ei peaks tuginema ja seda ei peaks tõlgendama meditsiinilise arvamuse või meditsiinilise nõuande aseainena seoses mis tahes konkreetse meditsiinilise probleemi või faktilise asjaoluga seoses. Selle veebilehe kasutajatel soovitatakse konkreetselt küsida meditsiinilist nõu oma arstilt kohe seoses mis tahes haigusega, mis võib vajada ravi. 

Ohutusküsimused ja tootekvaliteedi kaebused  

Kui te märkate mis tahes kõrvaltoimeid, pöörduge palun arsti poole. Teie arst või apteeker on teie tervise osas kõige parem nõuandja. 

Vastavalt kehtivatele ohutusküsimuste ja tootekvaliteedi kehtivatele õigusaktidele ning ohutuse eesmärgil saame ühtlasi teie päringu/kaebuse seoses meie tootega.  

Meie ravimite ohutusest (kõrvaltoimed) ja kvaliteedist (kvaliteedikaebus) teada andmiseks ning teabe saamiseks meie toodete kohta saate helistada telefonil [PLEASE ADD THE LOCAL VIGILANCE PHONE NUMBER] või kirjutada e-kirja aadressil  medinfo@santen.com.    

Ühtlasi kogume ja töötleme teie andmeid, et järgida oma õiguslikke kohustusi ravimikvaliteedi ja ohutuse jälgimise ning teavitamise kontekstis. 

Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid ohutusküsimuste ja tootekvaliteedi kaebustega seoses kogume ning kasutame, saate meie meditsiinilise teabe, ohutusküsimuste ja tootekvaliteedi kaebuste privaatsusteatisest siin: https://www.santen.eu/data-privacy/handling-of-medical-information

Teave kasutajatelt 

Santen ei ole kohustatud vastama e-kirjadele või selle veebilehega seotud kirjavormidele, kui see pole seadusega kohustuslik. Kui õigusaktidega pole teisiti nõutud või välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud meie [PLEASE ADD THE APPROPRIATE LINK TO THE RELEVANT : privaatsuseeskirjadega], käsitletakse mis tahes suhtlust või selle veebilehe kaudu, e-posti teel või muul viisil esitatud materjali, sealhulgas mis tahes andmeid, küsimusi, kommentaare, soovitusi vms, mittekonfidentsiaalse ja mittevaralisena. 

Privaatsus 

Mis tahes selle veebilehe abil kogutud isikut tuvastavat teavet töödeldakse ja kasutatakse vastavalt meie [PLEASE ADD THE APPROPRIATE LINK TO THE RELEVANT : privaatsuseeskirjadele] ja meie [PLEASE ADD THE APPROPRIATE LINK TO THE RELEVANT : küpsiste eeskirjadele], mis on lisatud viiteks nendele tingimustele. Lisateavet meie privaatsustavade kohta küsige e-posti teel aadressil privacy-emea@santen.com

Kui me pole kirjalikult teisiti kokku leppinud, nõuame, et te kasutaksite mis tahes teile esitatud isiklikku teavet meie personali liikmete ja/või kolmandate osapoolte kohta ainult eesmärgil, milleks taolist teavet on teile esitatud ning vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja -määrustele. 

Kolmanda osapoole veebilehed ja lingid 

Me võime teie mugavuse nimel esitada linke kolmanda osapoole veebilehele. Taolised lingid ei kujuta endast Santeni toetusavaldust kolmanda osapoole toodetele või teenustele või mis tahes taolise kolmanda osapoole veebilehe sisule. Palun pidage silmas, et Santen ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu eest, samuti puudub Santenil selle üle mis tahes kontroll ning Santen ei vastuta mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mis tulenevad nende kasutamisest. Sellel veebilehel lingitud teise veebilehe avamine on teie enda vastutusel. 

Lisaks peate enne selle veebilehe postitamist teisele veebilehele või selle veebilehe kasutamise korral muul kui nendes tingimustes kirjeldatud viisil küsima Santenilt kirjaliku loa. Palun pidage silmas, et Santen ei vastuta mitte ühegi veebilehe sisu eest, kus postitatakse või kus kasutatakse Santeni veebilehte, ja tal puudub selleks kontroll. 

Kehtivad õigusaktid, kohtualluvus ja vastutus 

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Soome seadustele. Tingimustest või käesolevast veebisaidist tulenevate või nendega seotud erimeelsuste kohtulik menetlus kuulub Helsingi (Soome) kohtute jurisdiktsiooni alla. 

Santen ei väida, et veebilehel olev teave on asjakohane või kasutatav teistes asukohtades, ega taga ligipääsu Santeni veebilehele piirkondadest, kus veebilehe sisu võib olla ebaseaduslik või keelatud. Need, kes otsustavad Santeni veebisaidile pääseda mujalt kui Eestist, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kehtivate kohalike seaduste järgimise eest. 

Kui mõni nende tingimuste sätetest on pädeva kohtualluvuse kohtu arvates kehtetu või jõustamatu, jäävad teised nende tingimuste sätted kehtima ja jõusse. Sellistel juhtudel asendab Santen korrakohaselt nende tingimuse taolised kehtetud ja jõustamatud sätted kehtivate ja jõustavate sätetega, millega saavutatakse võimalikult suurel määral taolise kehtetu või jõustamatu sätte majanduslik, äriline ja muu eesmärk. 

Vastutus ja rikkumised 

Te võtate kogu vastutuse selle veebilehe kasutamise ja sellele veebilehele ligipääsu eest, sealhulgas oma ligipääsu eest mis tahes Santeni või muule kirjandusele, mida selle veebilehe kaudu saate, ja loobute kõigist nõuetest või hagialustest Santeni vastu. 

Lisaks tagate siinkohal, et te ei kasuta seda veebilehte järgmistel eesmärkidel: 
a) ebaseadusliku, kahjuliku, ähvardava, solvava, ahistava, kiusava, laimava, vulgaarse, ropu, halvustava, teiste isikute privaatsust rikkuva, vihaõhutava või rassiliselt, etniliselt või muul viisil ebasobiva sisu üles laadimiseks, postitamiseks, e-kirja teel saatmiseks või muul viisil edastamiseks; 
b) muude kui teie enda isikuandmete üles laadimiseks, postitamiseks, e-kirja teel saatmiseks või muul viisil edastamiseks, kui teil puudub selle isiku kirjalik nõusolek; 
c) sellise sisu üles laadimiseks, postitamiseks, e-kirja teel saatmiseks või muul viisil edastamiseks, mis rikub mis tahes osapoole patenti, kaubamärki, ärisaladust, autoriõigust või muid omandiõigusi; 
d) mis tahes kehtiva õigusakti või määruse rikkumiseks seoses veebilehe kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, määrused, mis on tehtud teatavaks väärtpaberivahetusega; või 
e) teiste kasutajate isikuandmete kogumiseks või säilitamiseks. 

Te kinnitate ja nõustute, et me võime lõpetada teie ligipääsu meie veebilehele, kui leitakse, et teie käitumine on ebaseaduslik, vägivaldne ega vasta nende tingimuste vaimsusele ja mis tahes sätetele. Lisaks jätame endale õiguse eemaldada kogu materjali, mis on meie arvates ebasobiv, ebaseaduslik või mis tahes moel vastuolus meie heakskiidetud väärtuste ja eetiliste standarditega. 

Me soovitame kasutajatel, kes avastavad ebasobiva sisu, võtta meiega viivitamata ühendust aadressil: info.ee@santen.com.  

Kontaktteave 

Kui teil on küsimusi nende tingimuste kohta, võtke palun ühendust aadressil: info.ee@santen.com.  

Viimati uuendatud: 31. august 2022