Liigu edasi põhisisu juurde

Privaatsuseeskirjad 

Meie pühendumus privaatsusele 

Seda veebilehte www.ocuwellness.ee („veebileht“ või „teenus“) käitab Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.ee („Santen“), et pakkuda meie veebilehe külastajatele („teie“, „teid“ või „veebilehe kasutajad“) teavet kuivade silmade sündroomi, käsimüügis olevate kuivade silmade raviks mõeldud.   

Santenis tunnustame kõigi isikute, kellega suhtleme – sealhulgas patsientide, avaliku elu tegelaste, tervishoiutöötajate ja äripartneritega seotud isikuandmete kaitse olulisust ning oleme nende kaitsele täielikult pühendunud. 

Sissejuhatus 

Need privaatsuseeskirjad („eeskirjad“) määravad, kuidas Santen kogub, töötleb ja turvab meiega suhelnud isikute isikuandmeid. Need eeskirjad on mõeldud juhendama teid teavitatud otsuse langetamisel, kui kasutate meie veebilehte või kui meiega suhtlete. 

Inimestel on soovituslik need eeskirjad hoolikalt enne mis tahes isikuandmete avaldamist Santeni sidevahendite kaudu läbi lugeda, et saada selgitusi ja/või lisateavet seoses saadaolevate õppematerjalidega, mis on sellel veebilehel avaldatud. Kui te külastate meie veebilehte või edastate meile isikuandmeid, nõustute oma isikuandmete kasutamise ja avaldamisega, nagu see on sätestatud siinsetes eeskirjades. 

Eeskirjade kohaldamisala 

Need eeskirjad on mõeldud spetsiaalselt esitamaks teavet oma veebilehe kasutajatele, avaliku elu tegelastele, kes suhtlevad Santeniga, ja patsientidele, kes kasutavad Santeni tooteid. 

Meie kogutavad isikuandmed 

Me võime koguda ja töödelda teie kohta käivaid isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult järgmisi andmeid: 

 • üldine identifitseeriv teave ja kontaktandmed, näiteks nimi, posti- ning e-posti aadress, telefoninumber, kui esitate päringu Santenile pärast meie veebilehe külastamist/kasutamist; 
 • äriandmed, näiteks teie ettevõtte aadress, ettevõtte e-posti aadress, ettevõtte telefoninumbrid, ametikoht/positsioon, pärast mis tahes ühenduse võtmist meiega, kus näitate üles huvi Santeni tegevuse vastu; 
 • digitaalsed andmed, mis on loodud meie veebilehe kasutamise põhjal, näiteks IP-aadress, teie veebilehitseja tüüp ja versioon, ajavööndi sätted, ajavahemik, mil kasutaja viibis ühel leheküljel, sisemine rajaanalüüs ja/või muud parameetrid seoses kasutaja operatsioonisüsteemi ja arvutikeskkonnaga, veebilehitseja pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm ning muud küpsiste abil edastatud andmed. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondandmetena ja mitte vahetut tuvastamist võimaldaval viisil; neid võidakse kasutada muu hulgas selleks, et teha kindlaks vastutus võimalikus kriminaalasjas veebilehe vastu või ametivõimude päringu korral. 

Palun pange tähele, et Santen ei kogu ega töötle teie finants- ega majandusteavet. 

Isikuandmete hankimise viisid 

Suuremal osal juhtudest kogub Santen andmeid vahetult teilt endalt, kuigi mõnikord saame andmeid teie kohta avalikest või kolmandate osapoolte andmeallikatest, sealhulgas, kuid mitte ainult siis, kui Santen kogub andmeid teie arvutist või muudest seadmetest, mida Santeni veebilehte külastades kasutate, näiteks internetiprotokoll (IP), domeeninimi, internetiteenuse pakkuja (ISP), andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, mil päringu esitasite, ning muu teave, mida edastavad jälitamistehnoloogiad (nt Google Analytics). Palun vaadake küpsiste üksikasju meie [PLEASE ADD THE LINK TO SPECIFIC LOCAL küpsiste eeskirjadest]. 

Kui teil palutakse esitada isikuandmeid, võite sellest keelduda. Kuid kui te eelistate mitte esitada andmeid, mis on vajalikud teile lisateenuste osutamisel, ei pruugi me olla võimelised taolist teavet tagama. 

Isikuandmete töötlemise eesmärk 

Santen kogub, talletab ja töötleb muul viisil teie isikuandmeid, et tagada üldine teave kuivade silmade sündroomi, käsimüügis olevate kuivade silmade raviks mõeldud ravimite või kehtivate seadustega lubatud alustel, sealhulgas vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadus 2018 ja Soome andmekaitsesea muudatustele ja kohaldamisalale ning siinsetes eeskirjades sätestatud tingimustele. Sellel veebilehel registreerimise korral ja selle kasutamisel annate Santenile sõnaselge loa töödelda oma isikuandmeid teenuste osutamiseks teile ja teistel asjakohastel eesmärkidel, mida on kirjeldatud allpool. 

 • Meie suhete/suhtluse haldamiseks isikutega: näiteks küsimustele, kommentaaridele või päringutele vastamiseks meie sidusõppematerjalidega seoses. 
 • Veebilehe funktsioonid: meie veebilehe kasutamise analüüsimine ja tagasiside kogumine tagamaks, et meie veebilehelt pärit sisu on esitatud kõige tõhusamal moel nii teile kui ka teie seadmele. 
 • Kasutaja-/kliendikonto tagamine ja haldamine. 
 • Teie juurdepääsu tagamine ja haldamine. 
 • Teie kogemuse isikupärastamine ja kohandamine meie veebilehel. 
 • Meie toodete ja teenuste tarnimine teile. 
 • Meie toodete ja teenuste isikupärastamine ning kohandamine teile. 
 • Teie varustamine trükitud või e-postiga saadetavate uudiskirjade, kampaaniate, teavituste, uutest toodetest teavitamise, võistluste, pakkumiste ja muude uudistega seoses meie veebilehel olevate toodete ning teenustega (te võite tellimuse tühistada või sellest loobuda mis tahes ajal, kui klõpsate iga e-kirja lõpus oleval nupul „unsubscribe“ (lõpeta tellimus) või kui võtate meiega ühendust). 
 • Turu-uuringud. 

Santen töötleb isikuandmeid täiendavatel eesmärkidel, kui see on seadusega kooskõlas või kui ta on selleks õiguslikult kohustatud. 

Töötlemise õiguslik alus 

Santen töötleb isikuandmeid ühel või enamal alljärgneval tingimusel: 

 • kui olete andnud selleks oma nõusoleku (sellisel juhul saab niisugusest nõusolekust igal hetkel loobuda ja seda mitte põhjendada); 
 • kui töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (näiteks et täita meie kvaliteedi- ja turvakohustusi); 
 • kui see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees; või 
 • kui meil on esmased õiguslikud huvid. 

Ümbersuunamine teistele veebilehtedele 

Sellelt veebilehelt saate spetsiaalsete linkide kaudu minna teistele, kolmandate osapoolte veebilehtedele. Santen ei toeta ega soovita nende lehtede sisu ega teenuseid ega vastuta mis tahes moel nendepoolse isikuandmete töötlemise eest ega mis tahes muude kolmandate osapoolte veebilehtede tegevuse ega sisu eest, millele meie veebilehel on lingid. Me soovitame teil lugeda ja pidada silmas kõigi teie külastatavate veebilehtede privaatsuseeskirju ja muid eeskirju. Pidage meeles, et nende eeskirjade sätted kohalduvad ainult Santeni kogutud teabele. 

Andmete töötlemise koht ja edastamise viisid 

Santen OY (Eesti) asub Eesti. Santen tegutseb tütarettevõtete kaudu ka Jaapanis ja muudes riikides üle kogu maailma. Teie kohta käivad isikuandmed on ligipääsetavad Santeni EMEA tütarettevõtetele ning samuti Santeni tütarettevõtetele väljaspool Euroopa Liitu („EL“) / Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) – ulatuses, mis on kehtiva andmekaitseseadusega lubatud –, samuti valitud tarnijatele ja partneritele, kes asuvad Ühendkuningriigis, Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas või üle kogu maailma. 

Kui Santen töötleb isikuandmeid riikides, kus puudub Eesti samaväärne andmekaitsetase, rakendab Santen mõistlikke ja asjakohaseid õiguslikke, tehnilisi ning korralduslikke turvameetmeid, mille eesmärk on tagada töötlemise turvalisus ja eelkõige teie isikuandmete kaitse nendele volitamata ligipääsu, nende kasutamise või avaldamise eest. 

Piisavat kaitset käsitleva otsuse puudumisel rakendab Santen piiriülesel andmeedastusel Eesti tütarettevõttesse või kolmandale osapoolele (kontroller või töötleja), kes asub kolmandas riigis väljaspool Eesti ja/või väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda, asjakohaseid andmeedastusmehhanisme (näiteks ELi lepingu tüüptingimusi (SCC)) või muid ametlikult heakskiidetud andmeedastusmehhanisme eesmärgiga tagada taolise edastamise turvalisus ja saavutada asjakohane andmekaitsetase. 

Lepingulised kokkulepped kolmandate osapooltega ja rahvusvaheline andmete edastamine 

Vastutava andmetöötlejana on Santeni eesmärk luua kõrge andmekaitsetase ning tagada oma andmesubjektide ja partnerite privaatsus. Selleks on Santen töötanud välja privaatsuse ja turbega seotud keele vastavalt andmekaitset käsitlevatele kehtivatele õigusaktidele ning kasutab seda oma lepingulistes kokkulepetes kolmanda osapoole teenusepakkujatega, kes tegutsevad Santeni nimel andmete töötlejana. 

Privaatsuskohustusi järgivate lepinguliste kokkulepetega määrab Santen andmetöötlejate ja nende alltöötlejate (kui neid on) läbiviidava andmetöötluse ulatuse, sisu, kestuse ning eesmärgi, samuti töödeldavate isikandmete tüübid ja andmesubjektide seotud kategooriad. Lisaks esitatakse üksikasjad seoses teenuseosutaja kohustustega andmetöötleja rollis, mis sisaldavad soovituslikult nende konfidentsiaalsuskohustusi, toimimist andmete rikkumise korral, koostööd seoses andmesubjektide ja ametiasutuste päringutega, abi andmekaitse mõjuhindamisel, rakendatavaid rahvusvahelisi andmeedastusmehhanisme piiriülesel andmeedastusel, kindlaid reegleid nõuetekohaseks hoolsuseks ja alltöötlejate palkamiseks, asjakohaste turbemeetmete rakendamist ning isikuandmete rikkumise korral hüvitise maksmise kohutust. 

Meie teenuseosutajad peavad olema läbipaistvad ja teavitama meid eelnevalt oma tütarettevõtetest ning mis tahes ettevõttevälistest koostööpartneritest (kes tegutsevad alltöötlejatena), kes võivad töötlemisega seotud olla. Kui teenuseosutaja ja/või mõni selle koostööpartneritest asub väljaspool Eesti, palume vajaduse korral, et nad rakendaksid samuti asjakohaseid andmeedastusmehhanisme taoliste kolmandate osapoolte korral, et teha tasa igasugune edasisaatmine; eelkõige ELi lepingu tüüptingimusi (SCC) või muid heakskiidetud edastusmehhanisme, kui puudub piisavat kaitset käsitlev otsus, ja/või muid andmekaitset käsitlevaid sertifikaate, mida taoline kolmas osapool rakendab. Selline käsitlusviis loob ja säilitab kõrge andmekaitsetaseme ning nende isikute privaatsuse, kellega suhtleme Eesti ja mujal. 

Isikuandmete avaldamine 

Isikuandmeid ei levitata täpsustamata adressaatidele. Santen avaldab teie isikuandmeid kolmanda osapoole adressaatidele põhjendatud teadmisvajaduse alusel, kui see on põhjendatult lubatud, et järgida oma õiguslikke ärieesmärke ja kui see on kehtivate õigusaktidega kohustuslik. Teie isikuandmeid avaldatakse ainult vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja teie isikuandmete kaitseks kehtestatakse lepinguliste kokkulepetega asjakohased kaitsemeetmed. 

Me võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellega meil on lepinguline suhe, et tarnida meie nimel teile tooteid ja osutada teenuseid. Need võivad hõlmata maksete töötlemist, kaupade kohaletoimetamist, otsingumootorite seadmeid, reklaami ja turundust. Mõnel juhul võivad kolmandad osapooled vajada juurdepääsu osadele või kõigile teie andmetele. Kui mis tahes teie andmeid on vaja taolisel eesmärgil, rakendame kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et teie andmeid käsitletakse õigusaktide järgi ohutult, turvaliselt ja vastavalt teie õigustele, meie kohustustele ning kolmanda osapoole kohustustele.  

Üksikasjaliku teabe hankimiseks nende andmetöötlejate kohta ja asjakohaste andmekaitsemeetodite koopia saamiseks saate saata e-kirja Santeni EMEA privaatsusega tegelevale ametkonnale aadressil privacy-emea@santen.com

Turve ja andmete säilitamine 

Me rakendame kõiki mõistlikult vajalikke meetmeid tagamaks, et teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja vastavalt siinsetele eeskirjadele, kehtivatele andmekaitseseadustele ja -määrustele ning rahvusvahelistele turbestandarditele. Kogu teie esitatud teave talletatakse turvalistes serverites ja sellele on juurdepääs ning neid kasutatakse vastavalt turbe-eeskirjadele ja -standarditele. Santen on rakendanud mõistlikke füüsilisi, tehnilisi ja halduslikke kontrolle ning kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest. Taolised meetodid võivad hõlmata tulemüüre, juurdepääsukontrolle, teabe krüpteerimist säilitamisel, ülesannete eraldamist ja sarnaseid turvaprotokolle (kuid ei piirdu nendega). Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud teatud hulga Santeni töötajatega, kellel on tööülesannete tõttu põhjendatult taolist teavet tarvis, ja kolmandate osapooltega, kellega Santen on sõlminud lepingud äritegevuse läbiviimiseks meie nimel. Meie töötajad on läbinud koolituse privaatsuse olulisuse ja isikuandmete asjakohase ning turvalise käsitlemise ja haldamise kohta. 

Me säilitame teie isikuandmeid ainult rangelt vajaliku ajavahemiku vältel, et täita eesmärgid, mille jaoks andmeid koguti, ja muudel lubatud seotud eesmärkidel. 

Reklaami ja e-turunduse eesmärgil võime säilitada teie isikuandmeid kuni nende eemaldamise nõude saamiseni või maksimaalselt kolm aastat pärast e-posti aadressi inaktiivseks muutumist.   

Andmeid võidakse säilitada kauem, kui Santenil on kehtivate õigusaktide või määruste alusel selleks kohustus või kui need seda võimaldavad. Kui teie andmeid enam ei vajata, anonümiseeritakse need pöördumatult (ja anonümiseeritud teavet võib säilitada) või hävitatakse turvaliselt. 

 

Automatiseeritud otsuste tegemine 

Automatiseeritud otsuste tegemine on selle veebilehe osana piiratud ainult teie profiilieelistuste ja muude teie esitatud andmete haldamisega, et hõlbustada teie juurdepääsu veebilehele ning seega meie toodetele ja teenustele. Ühtlasi analüüsime me platvormi kasutamist teie poolt, et kohandada selle sisu teie huvidele ja eelistustele ning saata teile seotud sisuga ja uuendustega e-posti teavitusi vastavalt teie sõnaselgele nõusolekule.  

Teil on õigus igal hetkel taolisest automatiseeritud otsuse tegemisest keelduda, kui võtate meiega ühendust aadressil privacy-emea@santen.com.  

Meie uudiskirja tellimine 

Meie veebilehelt võite tellida meie uudiskirja, et lugeda kõige värskemaid uudiseid, blogipostitusi ja pakkumisi. Teie eelneval nõusolekul kogume ja kasutame teie esitatud e-posti aadressi uudiskirja edastamiseks. 

Kui olete meie veebilehelt uudiskirja tellinud, aktiveeritakse teie tellimus automaatselt.  

Vältimaks teie isikuandmete mis tahes väärkasutust, registreerime teie tellimuse ja kinnituse, arhiveerides IP-aadressi, mida te tellimisel kasutasite, teie tellimuse ja kinnituse aja, meie saadetud teated teie tellimuse kohta ning teie tellimuse ja kinnituse sõnastuse. 

Te saate oma nõusoleku meie uudiskirja saamiseks igal ajal tagasi võtta. Kui soovite uudiskirja tellimuse tühistada, saatke palun e-kiri aadressile: unsubscribe@santen.com või kasutage allolevaid kontaktandmeid (jaotistes „Teie andmekaitseõigused“ ja „Kontaktteave“) 

Teie andmekaitseõigused 

Kehtivate õigusaktide ja mis tahes õiguslike piirangute alusel on teil õigus nõuda meilt järgmist: 

 • esitada täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta; 
 • tagada juurdepääs teie isikuandmetele, mida teie kohta säilitame; 
 • parandada mis tahes ebatäpsused meie säilitatavates isikuandmetes, mis on tõendatult ebatäpsed või mittetäielikud; 
 • kustutada igasugused isikuandmed, mille kasutamiseks pole meil enam õiguslikku alust; 
 • esitada teile või kolmandale osapoolele koopia teie isikuandmetest digitaalsel kujul (andmete teisaldatavus); 
 • peatada teatud töötlemine, kui te oma nõusolekust loobute; 
 • keelduda mis tahes töötlemisest teabe töötlemise õigusjärgsete huvide või avalike huvide alusel, välja arvatud siis, kui meie põhjused töötlemise algatamiseks kaaluvad üle teie andmekaitseõiguste piirangud; ja 
 • piirata oma teabe töötlemise teatud aspekte. 

Kõik andmekaitsega seotud päringud tuleks saata Santeni privaatsusega tegelevale EMEA ametkonnale aadressil privacy-emea@santen.com

Kui me ei tegele teie päringuga õigeaegselt või kui te pole rahul meie vastusega nende õiguste rakendamise kohta, on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Lisateabe ja kontaktandmed Eesti järelevalveasutuse (Andmekaitse Inspektsiooni) kohta leiate aadressilt www.aki.ee/en.    

Eeskirjade uuendamine 

Santen jätab endale õiguse neid eeskirju aeg-ajalt muuta, et kajastada tehnoloogilisi saavutusi, õiguslikke ja regulatoorseid muudatusi ning Santeni äritavasid vastavalt kehtivatele seadustele. Kui Santen muudab privaatsustavasid, kajastatakse muudatusi siinsete eeskirjade uuendatud versioonis, postitades mis tahes parandatud väljaanded koos jõustumiskuupäeva asjakohase lisamisega nende eeskirjade all. Seetõttu palume teil aeg-ajalt seda lehekülge külastada, et oleksite teadlik, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. 

Kontaktteave 

Kui teil on küsimusi seoses nende eeskirjadega või kui soovite rohkem teavet Santeni privaatsustavade kohta, siis võtke palun ühendust meie Santeni privaatsusega tegeleva EMEA ametkonnaga e-posti teel aadressil privacy-emea@santen.com

Viimati uuendatud: 31. august 2022